تاریخ : یکشنبه 3 دی 1391 | 12:19 ق.ظ | نویسنده : میثم بهراد

 

گردشگری روستایی به عنوان یکی از بخشهای مهم صنعت گردشگری بسیار مورد توجه قرار  گرفته است.و در فرایند جهانی شدن اهمیت روز افزونی یافته است.این بخش از گردشگری علاوه بر حفظ ارزش ها،باورها و رسوم باستانی با ایجاد فرصتهای  برای اشتغال و کسب درآمد برای ساکنین محلی و توسعه ساختارهای زیر بنایی امکان توسعه پایدار و یک پارچه روستایی را فراهم می آورد.گردشکری یکی از عمده ترین نیرو های شکل دهنده جهان امروز و یکی از مهمترین و پویاترین فعالیتهای جهان است.

کشور های در حال توسعه در حالی که استفاده از صنعت گردشگری را به عنوان ابزار توسعه اقتصادی تشویق می کنند که نسبت به صنایع مخرب زیانهای به نسبت کمتری برای آنها به همراه دارد و موجب تحرکهای اقتصادی حاشیه ای پیشرفت توسعه از طریق ایجاد شغل و درآمد برای آنها می گردد.

امروزه اهمیت صنعت کشاورزی به عنوان محور اصلی توسعه روستایی کم رنگتر شده است و ازطرفی دیگر رشد فزاینده جمعیت ،افزایش بهره برداری ها و کاهش منابع طبیعی و در نتیجه آن تهدید محیط زیست انسانی جوامع روستایی را برای ادامه حیات و تداوم رشد خود به منابع درآمدی دیگری وا داشته است.

دولتها و برنامه ریزان سعی دارند تا از طریق علاوه بر رشد اقتصادی محلی وضعیت خانوارهای کشاورزان روستایی نیز بهبود یابد.این روند به پایداری و حفظ محیط روستا احیا و اثبات اقتصادی جوامع روستایی و توسعه تجارت گردشگری را در مقیاس کوچک کمک کند.

در این راستا می توان گردشگران را که در در یک روستا یا نزدیک آن اقامت کرده و در مورد زندگی و محیط محلی آن آگاهی کسب نمایند یا با خانواده های کشاورزان زندگی کرده و در مورد فعالیتهای کشاورزی چیزهایی می آموزند یا در یک روستا و دهکده ماهیگیری با خانواده صیادان زندگی کرده و با آنها به صید می روند به عنوان گردشگران روستایی بر شمرد.

انجام فعالیتهای گردشگری که مشاغل گوناگون را هم به دنبال دارد در هر کشوری به عنوان بخشی از فعالیتهای اقتصادی در کنار بخشهای صنعت و کشاورزی موجب رونق و پیشرفت اجتماعی اقتصادی آن کشور می گردد.

ایران سرزمین 4فصل و با تمدن چند هزار ساله که به لحاظ ویژگی های منحصر به فردش در ردیف 10 کشور اول جهان به لحاظ توان بالقوه گردشگری قرار دارد.