سرعین بهشت نزدیک سرعین شهری کوچک در 24 کیلومتری شمالغرب اردبیل است. این شهر به علت چشمه‌های آبگرم فراوان شهرت دارد و یکی از مهمترین مناطق گردشگری در استان اردبیل است. شهر سرعین در ۰۴/۴۸ درجه طول شرقی و ۰۹/۳۸ درجه عرض شمالی با مساحتی بیش از ۱۲۸۰۰۰۰ متر مربع در ۲4 کیلومتری مرکزاستان قرار دارد. ارتفاع متوسط شهر از سطح دریا ۱۶۵۰ متر می‌باشد... گاومیش گلی مجتمع آب درمانی سبلان آبگرم ژنرال آبگرم پهنلو قهوه سویی ساری سو،قره سو آبدرمانی اترک،ائل سویی، ایرانیان آبمعدنی ویلادره آبمعدنی آق مام آب معدنی ارجستان نمونه های از آبمعدنی و آبدرمانی سرعین میباشد. ای که تو آن من دیگرمی ای تو که آن توی دیگرتم زاد سفر برگیر و قدم در راه نه که من در پایان راه بی صبرانه منتظر رسیدن توام http://sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com 2020-03-28T06:55:50+01:00 text/html 2015-05-02T11:30:38+01:00 sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com میثم بهراد سرعین http://sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com/post/216 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/64qQ2/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="360" width="640"></iframe>] text/html 2015-04-28T15:42:10+01:00 sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com میثم بهراد جاذبه های سرعین (پست اسکی) http://sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com/post/215 [<iframe src="http://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/nvMxt/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" height="360" width="640"></iframe>] text/html 2015-04-19T16:24:06+01:00 sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com میثم بهراد صنایع دستی http://sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com/post/213 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">از مجموعه تعاریف ارائه شده در خصوص صنایع دستی می توان گفت: صنایع دستی به مجموعهای از"هنر صنعت</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>" </span></b><b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">اطلاق می شود که بیشتر با استفاده از مواد اولیه بومی و انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید، به کمک دست و ابزار دستی موجب تهیه و ساخت محصولاتی میشود که در هر واحد آن، ذوق هنری و خلاقیت فکری صنعتگر سازنده به نحوی تجلی یافته و همین عامل وجه تمایز اصلی این گونه محصولات از مصنوعات مشابه ماشینی و کارخانهای است. پس صنایع دستی تنها یک کالا و شیئی برای مبادله وخرید و فروش نیست، بلکه خصوصیات فرهنگی و ویژگیهای اقوام و ملل مختلف از طریق این کالای با ارزش مبادله می شود و نوعی ارتباط را بین آنها ایجاد می کند</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">پس صنایع دستی دارای ویژگیهایی بدین شرح است</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>:</span></b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">۱</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>) </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید، توسط دست و ابزار و وسایل دستی</span></b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">۲</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>) </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">حضور مؤثر و خلاق انسان در تولید و شکل بخشیدن به محصولات ساخته شده با امکان ایجاد تنوع و پیاده کردن طرح های مختلف در مرحله ی ساخت این گونه فرآورده ها</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">۳</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>) </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">تأمین قسمت عمده ی مواد اولیه مصرفی از منابع داخلی</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">۴</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>) </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">داشتن بار فرهنگی(استفاده از طرح های اصیل، بومی و سنتی</span></b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">۵</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>) </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">عدم همانندی و تشابه فرآورده های تولیدی با یکدیگر</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">۶</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>) </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">عدم نیاز به سرمایه گذاری زیاد در مقایسه با سایر رشته های صنعت</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">۷</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>) </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">دارا بودن ارزش افزوده ی زیاد در مقایسه با صنایع دیگر</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">۸</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>) </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">قابلیت ایجاد و توسعه در مناطق مختلف )شهر، روستا و حتی در جوامع عشایری</span></b><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;line-height:normal"><b><span style="font-size: 14.0pt;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">۹</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>) </span></b><b><span style="font-size:14.0pt; font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">قابلیت انتقال تجربیات، رموز و فنون تولیدی به روش استاد و شاگردی</span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></b><span style="font-size:14.0pt;font-family: &quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Zar&quot;;mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">به منظور آشنایی بیشتر با صنایع دستی به زمانی بازمیگردیم که هنر در حال شکل گیری بود</span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Zar&quot;"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2014-05-17T17:56:11+01:00 sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com میثم بهراد گوزلرون ده نه وار؟ http://sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com/post/211 <font size="3"><strong><em> </em></strong></font><p>&nbsp;</p><p><font size="3"><strong><em>گوزون دولوب سوزایلن بیلمیره م گوزون ده نه وار؟</em></strong></font></p><p><font size="3"><strong><em>اوزون گورن ده دیلیم لال اولور اوزون ده نه وار؟</em></strong></font></p><p><font size="3"><strong><em>باخان دا شـــــوق ایله شمشاد مثـــــلی قامت اینه</em></strong></font></p><p><font size="3"><strong><em>تاپانمیرام اوزومـــــــــو نازنین اوزون ده نه وار؟</em></strong></font></p><p><font size="3"><strong><em>آجی سوزون منه بال دان شیرین دی بیر سوزه گل</em></strong></font></p><p><font size="3"><strong><em>اوزون بویور بو معما نه دیر؟ سوزون ده نه وار؟</em></strong></font></p><p><font size="3"><strong><em>نه کوزدو کونلومو یاخدیقجا داغ لی لاله بیته ر؟</em></strong></font></p><p><font size="3"><strong><em>بو شـــــوره زاری گلستان ائده ن کوزون ده نه وار؟</em></strong></font></p><p><font size="3"><strong><em>عومور یازین دا کی کونلوم سن ایله یازلاندی </em></strong></font></p><p><font size="3"><strong><em>او یازلا یازلانیرام دادمیشام کوزون ده نه وار؟</em></strong></font></p><p><font size="3"><strong><em>او گون کی آیریلیقا چاره ( دوز ) دئدین هله لیک</em></strong></font></p><p><font size="3"><strong><em>اطاعتین ده وار (عاصم) گوره ( دوزونده ) نه وار؟</em></strong></font></p><p><font size="3"><strong><em>دئمه اوزون ده / سوزون ده / کوزون ده اولدوغونو</em></strong></font></p><p><font size="3"><strong><em>گوزون دولوب سوز ایلن کاش بیله ام گوزون ده نه وار؟</em></strong></font></p> text/html 2014-04-15T19:31:59+01:00 sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com میثم بهراد بخش اردیموسی: http://sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com/post/209 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif][if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif][if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif][if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif][if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%;" lang="FA">بخش اردیموسی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%;" lang="FA"> در 14کیلومتری غرب مرکز اردبیل واقع شده است.آب و هوای اردی موسی مانند سایر روستاهای سرعین دارای چهار فصل متفاوت می باشد.اردیموسی در مسیر جاده اردبیل-ارجستان دومین محور مواصلاتی اردبیل-سرعین قرار گرفته است که در فصل تابستان پذیرای مهمانان بسیاری می باشد. بخش اردی موسی در 7 کیلومتری مرکز شهر واقع شده است.یکی از ویژگی های این منطقه تنوع گیاهان بخصوص گیاهان دارویی،گلهای طبیعی،و درختان در منطقه می باشد.درختان میوه ای<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>که بصورت وحشی روییده اند مانند درخت آلوچه و زالزالک.</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 115%;" lang="FA">این ناحیه شباهت زیادی به نمین اردبیل دارد چون در آن قانون حرف اول را می زند.نمین و اردیموسی به علت قرابت بزرگان دوخواهر زاده نامیده میشوند.</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; line-height: 115%;" lang="FA"><br></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="text-align: right; font-family: arial,helvetica,sans-serif;" align="right"><font size="3"><b><i><span dir="RTL" style="font-size: 20pt; line-height: 115%;" lang="FA">دره جنگلی اردی موسی :</span></i></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><font size="3"><span style="font-size: 20pt; line-height: 115%;" lang="FA">&nbsp;دره جمگلی با چشم اندازی بسیار زیبا،نهرها و چشم اندازی بسیار زیبا نهرها و چشمه سارها ،چمن زارهای انبوه،باغات میوه قابلیت ویژه ای<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>جهت گردشگری و استراحت و تفریح دارد.این دره جنگلی زیبا با بهاری سرسبز و باطراوت ،تابستانی خشک،پائیزی الوان و زمستانی پوشیده از برف یک چهار فصل کامل تشکیل داده و می تواند پذیرای گردشگران با هر ذائقه ای باشد و نشانگر تابلوی بدیعی از چهره فصول مختلفی می باشد.</span></font></p> text/html 2014-04-06T19:25:18+01:00 sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com میثم بهراد سئوگی http://sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com/post/208 <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>من اوزاخ سفره یوللانان گمی</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>سنی ترک ائدیرم بیر لیمان کیمی</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>قوخما آیرلیخدان بوراخ الیمی</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font color="#cc33cc"><a></a><a><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><strong>سئوگی آیرلیخدان، گوجلودو والله</strong></font></span></a></font></p><font color="#cc33cc"> </font><p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>دونیادا نه قدر سئوگی وار بیل کی</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>سن منیم دیلیمین ازلی ، ایلکی</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>قوخما آیرلیخدان،اولوم دییل کی</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><font size="4"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><strong><span xml:lang="fa" lang="fa">سئوگی آیرلیخدان، گوجلودو والله</span><span dir="ltr" xml:lang="tr" lang="tr"></span></strong></font></font></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>سن هله بیلمیسن آیرلیخ نه دیر</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>هر سفر کونلونو سیخیر، ایللدیر</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>آیرلئخ جیسمیدی، روح سنینله دیر</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>سئوگی آیرلیخدان، گوجلودو والله</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>قورخولو اینتیظار وار آغلار گوزونده</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>نئچه یالواریش وار بیر جه سوزونده</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>بیر گون بیلجکسن ائله سن اوزونده</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>سئوگی آیرلیخدان، گوجلودو والله</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>نه فرقی، یاخینام یا کی&nbsp;اوزاغام </strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>هله کی سنینم نه قدرساغام</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>اولسم او دونیادان قایئداجاغام</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font size="4"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#cc33cc"><strong>&nbsp;سئوگی آیرلیخدان، گوجلودو والله</strong></font></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>گوز یاشی عبث دیر توکوب گئدجم</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>کونلومو اودلارا یاخیب گئدجم</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc"><strong>من سنه ،هامی یا ثبوت ادجم</strong></font></span></p> <p style="text-align: center; margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="rtl"><strong><span xml:lang="fa" lang="fa"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#cc33cc">سئوگی آیرلیخدان، گوجلودو والله</font></span></strong></p> text/html 2014-02-28T21:34:42+01:00 sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com میثم بهراد روستای آغ مام (آتشگاه): http://sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com/post/205 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif][if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif][if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif][if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif][if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">روستای آغ مام <br></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">روستای باستانی آتشگاه که به آن آغ مام نیز می گویند در فاصله 5 کیلومتری شهر سرعین واقع شده است؛این روستا از باستانی ترین مکان های سرعین می باشد که آثارباقی مانده از دورانهای گذشته مؤید این مطلب می باشد.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">آتشگاه آذر فریق:این آتشگاه برفراز تپه باستانی واقع شده است که امروزه یراثر عوامل طبیعی در کنار عوامل دیگر مانند ساخت و ساز بر فراز تپه به تدریج باعث از بین رفتن بنایه آتشگاه شده است. تپه ای که آتشگاه برفراز آن واقع شده است به عنوان یک منطقه مرتفع<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>از داخل روستا نمایان است.برطبق قرائن تاریخی این مکان از مراکز مهم و مقدس آیئن زرتشتی و به خصوص در دوران ساسانی بوده است و معبدی در آن بوده که از بین رفته است.بنا به روایتی جز زنجیری از آن{در تشکیلات انوشیروان ؛آذربایجان مرکز شمال بوده و حاکم نشین آن آرتاوید بوده است,در اردبیل که مرکز نشو و نما دعوتهای اولیه آبئن زرتشتی بوده است معبد یا بنایی ازآن دوران باقی نمانده است ولی در بعضی نقاط منجمله دامنه های کوه سبلان که با رواج اسلام عموما از بین رفته جز قریه آتشگاه حتی نامهای آنها نیز عوض شده است}</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">پس از زلزله سال 1375 میراث فرهنگی اجازه هیچ گونه ساخت و ساز بر روی تپه آتشگاه را نداده است.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">غار کهرلر:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">در غرب تپه باستانی تپه طبیعی دیگری وجود دارد ؛در زیر این تپه غاری به نام کهرلر قرار دارد این غاردارای درهای ورودی زیادی می باشد که البته بجز دو درب ورودی آن باقی مسدود شده است.غار کهرلر باتوجه به موقعیت و شکل ظاهری آن شباهت زیادی به غارهای موجود در اطراف سرعین و نیر دارد که آثار باستانی شگفت انگیزی در زیرزمین وجود دارد.(البته داخل غار هنوز مورد شناسایی کامل قرار نگرفته است)</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">آبهای معدنی روستای آتشگاه:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">آب معدنی گوزسویی:درمحوطه ورودی مسجد سیّدلر چشمه آب درمانی وجود دارد که دارای حوضی به ابعاد 280/230می باشد آبدهی آن درحدود یک لیتر در ثانیه و آب آن به صورت دائمی وشفاف و ترش مزه وبی رنگ و بو می باشد دمای آن 20درجه سانتی گراد و سنگینی آب 5/2در ردیف آبهای بیکربناته کلسیک قرار دارد.ارتفاع چشمه از سطح دریا 1830متر می باشد.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">از آب این استخر به صورت سنتی برای درمان امراض چشمی و و پوست استفاده می گردد.جای شگرف استخر در این است که در قسمت شرقی حوضچه سنگهای مکعب ،مستطیل شکل که در اصطلاح به آن سنگران می گویند گذاشته شده است.این سنگها یه نحو خاصی برش یافته و به صورت قفل بند بدون هیچ گونه ملاتی چیده شده است.این سنگها علیرغم اینکه هیچ ملاتی در چیدن آنها یکار نرفته است هیچ گونه رطوبتی به سمت دیگر مسجد نمی دهد و تعجب هر بیننده ای را بر می انگیزد.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">چشمع بئیش بولاغی:</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">در حدود صد متری جنوب غربی گوز سویی در دامنه شیب دار مقابل امامزاده چشمه آبمعدنی سردی وجود دارد که آب آن به وسیله لوله به حوضچه هدایت می شود آب این چشمه در بین اهالی اهمیت خاصی دارد و آب آن بطور سنتی جهت مداوای بیماریها و امراض پوستی،مخمرک،التیام زهر نیش زنبور و تسریع بهبودی زخمهای ناشی از بریدگی مورد استفاده قرار میگیرد.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">آرامگاه امامزاده عبدالله</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">بنای آرامگاه بر روی تپه ای قرار گرفته که بوسیله پلهای ساخته شده بر روی رودخانه ای که از مقابل تپه می گذرد امکان بازدید و زیارت از امامزاده میسر شده است.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">آرامگاه از دو قسم صحن اصلی و ورودی تشکیل شده است؛صحن اصلی با سقفی گنبدی شکل و با ضریحی مشبک و فلزی سه قبر را در خود جای داده است؛از میان این قبور قبر وسطی متعلق به امامزاده عبدالله می باشد ولی هویت دو قبر دیگر نا مشخص می باشد ولی از ابعاد قبر مشخص است که این قبور متعلق به کودک یا نوجوانی از فرزندان امامزاده می باشد.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">در ضلع شرقی تابلویی متعلق به دوران اسلامی با نقوش علی علی و با علامت شمشیر و ستاره دنباله دار قرار گرفته است؛زیارت نامه ای سنگی دیگری به سال 1330دیوار آن نصب شده است.وجود شجره نامه مستند و مهمور به مهر بزرگان و عالمان وقت قویا تعلق آرامگاه رابه آقا امامزاده عبدالله را ثابت می کند.</span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right;mso-pagination:none; mso-layout-grid-align:none;text-autospace:none" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA">&nbsp;</span></p> text/html 2014-02-24T13:22:49+01:00 sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com میثم بهراد روستای تاریخی گنزق: http://sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com/post/204 <font style="color: rgb(153, 51, 0);" size="3"><br>روستای گنزق از توابع شهر سرعین با مختصات جغرافیایی&nbsp; 48 درجه و 8 دقیقه طول شرقی و 38 درجه و 9 دقیقه عرض شمالی در دو کیلو متری مرکز شهر واقع شده است.<br><br>این روستا از شمال به اراضی اردی موسی&nbsp; از جنوب به روستای کلخوران ویند ،از شرق به آق قلعه&nbsp; و از غرب به مرکز شهر محدود می گردد و ارتفاع این روستا از سطح دریا&nbsp; 1550 متر می باشد.<br><br>بیشتر مردم روستا به فعالیت های زراعی و دامپروری و صنایع دستی مشغول هستند:گندم، جو ؛ عدس ؛سیب زمینی از عمده محصولات زراعی این منطقه می باشد ,پرورش زنبور عسل&nbsp; نیز در روستا رواج دارد.<br><br>تولید صنایع دستی مانند گلیم و جاجیم و فرش؛جوراب و شال گردن پشمی در میان زنان و دختران روستایی مرسوم است.<br><br><br>دره ساری دره:<br>در این روستا دره های متعددی وجود دارد که نام معروف ترین آنها ساری دره می باشد در این دره تعدادی چشمه طبیعی آب وجود دارد:<br>تورش سویی:این آب ترش مزه و گازدار می باشد ,نوشیدن این آب برای بیواریهای معده بسیار مناسب است و همچنین برای بیماری پوستی و خارش دست توسعه می گردد.<br><br>مردان بلاغی:آبی بسیار خنک،سبک و زلال که برای بیماری های پوستی مثل کهیر زدگی بسیار مناسب است.<br><br>در بالادست این دره تپه ای به نام حسین تپه سی وجود دارد که در آن غارهای متعددی است ؛این غارها مانند شهری در زیر کوه قرار گرفته است.<br><br>غارها و معماری صخره ای روستای گنزق:<br><br>قلعه تپه باستانی آناهیتا:<br><br>از زیر معبد آناهیتا (مرکز شهر) تا روستای گنزق از دوران مادها تونلهای زیر زمینی تو در تو و دهلیزهای چند اطاقه ایجاد شده است که برای زندگی جمعی استفاده می شده است.این قلعه در سال 1341 از بین رفته است. <br><br>با توجه به بررسی های به عمل آمده نزدیک 30 واحد صخره ای در ابعاد بزرگ و کوچک و منفرد و مجتمع مورد شناسایی قرار گرفته است.<br><br>در اغلب این منازل صخره ای جا چراغی ها,طاقچه هایی با طاق های قوسی نیز کنده شده است.<br>جنس این واحد ها از سنگ رسوبی و ماسه فشرده است.<br><br>بر اساس گفته کارشناسان میراث فرهنگی با توجه به پیدا شدن سفالهای خاکستری در <br>محدوده داخلی و خارجی آن قدمت این منطقه و آثار آن به هزار اول قبل از میلاد <br>می رسد.<br><br>علاوه بر قلعه تپه باستا نی؛قلعه دیگری به نام قلعه گوی ترک از دیگر قلعه های دیونی این روستا می باشد. <br><br>گوی ترک از سرداران ماد کوچک (آتروپاتن) و کرسی دار (ساری قیه) بوده است که قبر وی در پایین قلعه وجود دارد.این قلعه که در حال حاضر ویران شده است به بنای گازیر بولاغی و کهریزان معروف است و در سلیمان گوزه سی نزدیک امامزاده صادق گنزق قرار گرفته است.<br>یکی از برجسته ترین واحد های صخره ای که در نزدیکی مسجد مخروبه قرار دارد واحد صخره ای متشکل از یک فضای طویل و یک تالار گنبد دار می باشد که این واحد صخره ای دارای دری به ارتفاع 1/ 20 می باشد.<br><br>نور حاصل از در ورودی و نور گیر ها مقداری از نور داخل را تامین می کند.از در ورودی تا انتها واحد در فاصله معینی به وسیله نیم ستونهایی از سنگ اصلی کنده فضاهای داخلی را از هم تفکیک می کند.<br><br>ویژگی مهم این واحد صخره ای تالار گنبدی&nbsp; شکل آن می باشد.مشکل و فضای داخلی و ابعاد متفاوت آن با سایر واحد ها دال بر کاربرد&nbsp; تالار به عنوان یک مکان با اهمیت می باشد.<br>این تالار بنا بر اعتقاد مردمان آن زمان به نظر می رسد که به عنوان تالار برای مراسمات مذهبی بوده است.و از آنجا که به عقیده مهر پرستان خدای مهر در آغاز در غاری ظاهر شده است آنان معابد را در غارها می ساختند و درون آن به پرستش می پرداختند.<br>با توجه به تعداد این واحد های معماری کنده شده در دل صخره ها و تپه ها و ذوق به کار رفته در ساختن آنها،این روستا می تواند به عنوان یک منطقه باستانی-تاریخی و گردشگری باشد.<br><br><br>امامزاده سید صادق:<br><br>در روی بلندی مقابل روستا آرامگاه امامزاده سیدصادق قرار دارد که قبلا دارای بنایی زیبا از استادان و معماران دوره صفوی بوده که از آجرهای قرمز پخته شده&nbsp; و دیوارهای هشت ضلعی با گنبد زیبا بوده است.<br><br>آرامگاه امامزاده سید صادق که به گفته اهالی از نوادگاه امام جعفر صادق می باشد.<br><br>این امامزاده در روبروی روستای قدیم گنزق واقع شده که در اثر زلزله سال 1375 کاملا تخریب شد و بعد از زلزله به همت روستائیان نوسازی شد.<br><br><br>آداب ورسوم روستا:<br><br>از مراسمات روستا می توان به شال سالاما ،تخم مرغ بازی در ایام نوروز؛سوگواری ایام نوروزو...اشاره کرد.<br><br>لباس محلی روستای گنزق:<br><br>در گذشته مردمان روستا شلوار گشاد که از پشم بافته می شد&nbsp; می پوشیدند و کلاهی پوستی بر سر می گذاشتند؛جورابی پشمی بلند و پاتاوه(ساق بند) و از چاروق به عنوان پاپوش استفاده می کردند .<br>لباس محلی زنان کمی از لباس سایر روستاهای سرعین متفاوت است.<br><br>آنان پیراهنی گلدار بلند و دامنی چین دار (شلیته)برتن می کنند و با یایلیق سر خود را می پوشانند و در لباس محلی زنان تنوع رنگی بیشتر&nbsp; به چشم می خورد.<br><br>محوطه تاریخی روستای قدیمی گنزق و غارهای صخره ای آن به همت سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل به عنوان آثار فرهنگی معرفی و ثبت آثار ملی گردید.<br><br><br><br></font> text/html 2014-02-19T20:46:33+01:00 sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com میثم بهراد بیر نامه یازدیم http://sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com/post/203 <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>بیر نامه یازدیم باد صبا یاره یتیرسین</EM></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>شرح غمی اول بوت خونخواره یتیرسین</EM></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>هیجران المی سالدی آیاقدان من زاری</EM></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>داروی وصالین من بیچاره یتیرسین</EM></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>صبریم کسیلیب،یار منیم جانیمی آلسین</EM></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>یا شاد ائله سین وصل ایله دیلداره یئتیرسین</EM></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>دونیاده و عوقباده گوروم مطلبه یئتسین</EM></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>هر کس منی اول یار وفاداره یتیرسین</EM></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>بیر یول ورین ای محنت هیجران کی پیامیم</EM></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>تا باد صبا اول گول گولزاره یتیرسین</EM></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>یوز حسرتیله بو دیل هجرانه گیرفتار</EM></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>عزم ائتدی اوزون اول گول بی خاره یتیرسین</EM></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>گل تاری اوچون بونجا سیتم ائله مه اظهار</EM></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>قوی یاره اوزون بو دیل آواره یتیرسین</EM></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>بیکس لئیمه رحم ائیله سین خالیق </EM></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>بی چون حیران او شهبازه دیگر باره یتیرسین</EM></STRONG></FONT></P> <P><FONT color=#660000 size=4><STRONG><EM>شاعره:حیران خانم</EM></STRONG></FONT></P> text/html 2014-01-31T19:50:28+01:00 sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com میثم بهراد گئدیرم اؤزگه یارین شمعینه پروانه اولام http://sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com/post/200 <p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3" face="courier new, courier, monospace"><span style="line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>گئدیرم اؤزگه یارین شمعینه پروانه اولام</b></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3" face="courier new, courier, monospace"><span style="line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>سئوگیمه لاییق اولان دیلبره دیوانه اولام</b></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3" face="courier new, courier, monospace"><span style="line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>بیلمه دین قدریمی سن ، چوخلی منه ظولم ائله دین</b></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3" face="courier new, courier, monospace"><span style="line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>گئدیرم ای داش اورک من سنه بیگانه اولام</b></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3" face="courier new, courier, monospace"><span style="line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>عاقیلیدیم سنین عشقینده بئله من دلی اولدوم</b></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3" face="courier new, courier, monospace"><span style="line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>یوخدی ایمکان کی دؤنوب بیر داها فرزانه اولام</b></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3" face="courier new, courier, monospace"><span style="line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>ایندی کی اوز چؤووروب طالع فرزانه لیغیم</b></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3" face="courier new, courier, monospace"><span style="line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>گئدیرم من می ایچم ساکین میخانه اولام</b></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3" face="courier new, courier, monospace"><span style="line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>منه لیلا گرک اولسون ، نه گوزل سئوملی یار</b></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3" face="courier new, courier, monospace"><span style="line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>گئدیرم مجنونا تای عشقیده افسانه اولام</b></span></font></p><p style="text-align: center;"><font color="#663366" size="3" face="courier new, courier, monospace"><span style="line-height: 17px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><b>دئمه دیم بونلاری تا سن منه دوشمن اولاسان</b></span></font></p><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(102, 51, 102); line-height: 17px; text-align: right;"><font size="3" face="courier new, courier, monospace"><b>بولگونن ایستییرم من کیمه جانانه اولام</b></font></span></p><p style="text-align: center;"><img src="http://upload7.ir/imgs/2014-02/12982430886853061308.jpg" border="0" alt=" alt=" "=""></p> text/html 2013-12-06T15:45:52+01:00 sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com میثم بهراد انواع جاذبه گردشگری روستایی http://sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com/post/198 <p align="right"><font size="3" face="arial,helvetica,sans-serif"></font>&nbsp;</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="right"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#663300"><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">این</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">جاذبه</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">ها</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">به</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">دسته</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">طبیعی</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">و</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">فرهنگی</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">،تاریخی</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">تقسیم</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">می</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">گردند</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">که</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">مهمترین</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">روستا</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">یا</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">دلایل</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">را</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">که</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">گردشگران</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">جذب</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">روستا</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">می</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">شوند</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">می</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">توان</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">بدین</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">شرح</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">بیان</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">کرد</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;'>:</span></b></font></font></font></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="right"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#663300"><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 18pt;'>1</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;'>.</span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">گشت</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">و</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">گذار</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;'>:</span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">گردش</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">در</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">جاده</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">های</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">فرعی</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">و</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">طولانی</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">کوهستانی</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">و</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">پارکهای</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">طبیعی</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">روستا؛دوچرخه</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">سواری</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">و</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">قاطر</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">سواری</span></b></font></font></font></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="right"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#663300"><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;'>2.</span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">فعالیتهای</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">آبی</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;'> :</span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">ماهیگیری؛شنا</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">و</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">مسافرت</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">در</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">رودخانه</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">به</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">وسیله</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">قایق،موج</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">سواری</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">روی</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">آب،کشتیرانی</span></b></font></font></font></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="right"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#663300"><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;'>3.</span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">فعالیت</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">های</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">هوایی</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;'>:</span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">هواپیمای</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">سبک</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">وزن،گلادیر</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">دستی</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">و</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">بالن</span></b></font></font></font></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="right"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#663300"><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;'>4.</span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">فعالیتهای</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">زمینی</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;'>:</span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">تنیس</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">و</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">گلف</span></b></font></font></font></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="right"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#663300"><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;'>5.</span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">فعالیت</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">های</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">ورزشی</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;'>:</span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">غار</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">نوردی</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">و</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">صخره</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">نوردی</span></b></font></font></font></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="right"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#663300"><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;'>6.</span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">فعالیت</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">های</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">مربوط</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">به</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">سلامتی</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;'>:</span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">آب</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">های</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b><b><span style='font-family: "B Zar"; font-size: 16pt; mso-ascii-font-family: Vani; mso-hansi-font-family: Vani; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">درمانی</span></b><b><span style='font-family: "Vani","sans-serif"; font-size: 16pt;' lang="AR-SA"> </span></b></font></font></font></p> text/html 2013-11-21T17:39:07+01:00 sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com میثم بهراد گردشگری روستایی در شهر توریستی سرعین http://sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com/post/197 <p align="justify"><font color="#330000"> <font size="3" face="Times New Roman"> </font></font><font color="#330000"><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA">سرعین و مناطق حوالی به سبب موقعیت جغرافیایی ویژگی طبیعی و اقلیمی همواره مورد توجه انسانها و شاهان ادوار گذشته بوده است</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="RTL">.</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi;'><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span></strong><font size="3" face="Times New Roman"> </font></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: right;" class="MsoNoSpacing" align="justify"><font color="#330000"><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA">در یک کلام می توان گفت که تاریخ این منطقه جدا از تاریخ آذربایجان نبوده است با توجه به نامیده شدن قسمتی از آذربایجان به خصوص شرق آن بنام زیکرتو و ساگارتی در دوره های مادها و هخامنشیان در هزاره اول قبل از میلاد با توجه به انبوه دهکده ها و معابد و منازل زیر زمینی کنده شدده در دل صخره ها و تپه های باقی مانده از آن دوران بیانگر این است که این منطقه بش وسیعی از سرزمین زیکرتو یا ساگارتی اشارع شده در سنگ نوشه ها و کتیبه های دوران هخامنشی و آثار مورخین می باشد</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="RTL">.</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi;'><o:p></o:p></span></strong></font></p><p align="justify"><font color="#330000" size="3" face="Times New Roman"> </font><font color="#330000"><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA"></span></strong></font></p><p align="justify"><font color="#330000"><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA">در دوره ساسانیان نیز اردبیل دارای دو کرسی بنام اردبیل و گنزق داشته است</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="RTL">.</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi;'><o:p></o:p></span></strong></font></p><p align="justify"><font color="#330000" size="3" face="Times New Roman"> </font><font color="#330000"><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA">مردمان آن زمان براساس اعتقادات خود معابد و آتشکده هایی در مناطق مورد توجه خود می ساختند معابد آناهیتا و آتشکده آذر فریق باقی مانده از آن دوران نشان دهنده اهمیت این منطقه در نزد آنان می باشدبطوری که معبد آناهیتا سالیان سال محل عبادت و ریاضت مخ ها و موبدان زرتشت بوده است و این معبد و حوالی آنرا به نام ساری قیه ییلاق و آسایشگاه تابستانی حکام ساسانی بوده است</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="RTL">.</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi;'><o:p></o:p></span></strong></font></p><p align="justify"><font color="#330000" size="3" face="Times New Roman"> </font><font color="#330000"><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA">بقایای آثار مربوط به دوره های سلجوقی ،ایلخانی،قراقویونلو و آقاقویونلو شانه هایی از آن حکومتها بر این سرزمین می باشد</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="RTL">.</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi;'><o:p></o:p></span></strong></font></p><p align="justify"><font color="#330000" size="3" face="Times New Roman"> </font><font color="#330000"><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA">سرعین و حوالی آن از مناطق مورد توجه خاندان صفوی بوده است</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="RTL">.</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi;'><o:p></o:p></span></strong></font></p><p align="justify"><font color="#330000" size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: right;" class="MsoNoSpacing" align="justify"><font color="#330000"><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA">احداث بناها و آرامگاههای بر روی قبورامامزاده ها و چله خانه گنزقاراضی وقفی روستاهای گنزق و ویند کلخوران نشان از اهمیت این منطقه آن خاندان بوده است</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="RTL">.</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi;'><o:p></o:p></span></strong></font></p><p align="justify"><font color="#330000" size="3" face="Times New Roman"> </font><font color="#330000"><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA">در تاریخ معجم البلدان نیز از اطراف اردبیل و سبلان از آبگرمها گرفته تا دره ای به نام ساری دره در شمال ساری قیه </span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="RTL">(</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA">سرعین کنونی</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="RTL">)</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA">یاد شده است در دوره ای از تاریخ ساری قیه و معبد آن به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم </span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="RTL">(</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA">تبریز یولی</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="RTL">)</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA">مورد استفاده سارقین</span></strong><span dir="LTR"></span><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi;' lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="RTL" lang="AR-SA">جهت اختفا و انبار مواد غذایی و غنایم مورد استفاده قرار می گرفته است</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;' dir="RTL">.<o:p></o:p></span></strong></font></p><p align="justify"><font color="#330000" size="3" face="Times New Roman"> </font><font color="#330000"><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">منطقه سرعین توسط چهار طایفه اصلی جعفرلو،اسدلو ،حاج بابالو و نصیرلو جهت سکونت و کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>.<o:p></o:p></span></strong></font></p><p align="justify"><font color="#330000" size="3" face="Times New Roman"> </font><font color="#330000"><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">در این دوران بود که سارقین به سرقین تغییر نام پیدا کرد و به همین اسم در اسناد و مدارک و منابع از آن یاد شده است</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>.</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi;' dir="LTR"><o:p></o:p></span></strong></font></p><p align="justify"><font color="#330000" size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-autospace: ; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="justify"><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'><o:p><font color="#330000">&nbsp;</font></o:p></span></strong><font color="#330000"><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">تا نیم قرن اخیر سرقین به صورت دهی از منابع دهستان اردی موسی بوده است</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>.<o:p></o:p></span></strong></font></p><p align="justify"><font color="#330000" size="3" face="Times New Roman"> </font><font color="#330000"><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">بعد از دهه ی دوم تاریخ معاصر به خاطر وجود آبگرمهای معدنی مورد توجه قرار گرفته و نام سرقین به سرعین تبدیل می شود</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>. </span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">در این دوره سرعین بصورت دهی توسط کد خدا که بر طبق استشهاد محلی و با نظارت ژاندارمری انتخاب شده و به تائید فرمانداری اردبیل می رسید،اداره می شده است</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>.</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">شروع حیات شهری سرعین از اواخر دهه چهل با انتخاب شهردار و احداث خیابانها و مسافر خانه ها آغاز شده و امروزه به صورت شهری سیاحتی کانون توجه جهانگردان و ایرانگردان بی شمار می باشد</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>.</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">سرعین در فرهنگ لغت فارسی به معنی سرچشمه می باشد</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>.</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ascii-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA">در ادوار گذشته از این منطقه به نامهای ساری قیه ،سارقین،سراقین،سرقین یاد می شده است</span></strong><strong><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-hansi-theme-font: minor-bidi; mso-bidi-theme-font: minor-bidi;'>.<o:p></o:p></span></strong></font></p><p align="justify"><font color="#330000" size="3" face="Times New Roman"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoNormal" align="justify"><span style="font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-SA;" dir="LTR"><o:p><font color="#330000" face="Calibri">&nbsp;</font></o:p></span></p><p align="justify"><font color="#330000" size="3" face="Times New Roman"> </font></p> text/html 2013-11-10T22:02:27+01:00 sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com میثم بهراد اسامی روستاهای سرعین: http://sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com/post/196 <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font color="#663300" size="3"> </font></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-autospace: ; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;" dir="RTL" class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin;"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></strong></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; text-autospace: ; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; mso-pagination: none; mso-layout-grid-align: none;" dir="RTL" class="MsoNormal"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA">شهرتوریستی سرعین در 04/48</span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA">درجه طول جغرافیایی و&nbsp;</span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; font-style: normal;'>09/38</span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; font-style: normal; mso-bidi-language: FA;'> </span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA">درجه عرض</span></b><span dir="LTR"></span><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="LTR" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span><em> </em></span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA">جغرافیایی <o:p></o:p></span></b> </font></font></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA">با مساحتی بیش از </span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; font-style: normal;'>1280000</span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA">متر مربع در </span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; font-style: normal;'>24</span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA">کیلومتری شهر اردبیل واقع شده است</span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; font-style: normal;'>.</span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 14pt; font-style: normal; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA">این شهر با دارا بودن </span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; font-style: normal;'>26 </span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA">روستا </span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; font-style: normal;'>:</span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; font-style: normal; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; font-style: normal; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">آق قلعه<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">ویند کلخوران<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">کلخوران ویند<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">ورنیاب <o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">گنزق<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">بیله دره<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">کرده ده<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">لاطران<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">گازر<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">اسب مرز<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">علیداشن<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">اوجور<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">ورگه سران<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">شایق<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">الوارس<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">آلوچه<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">بینمار<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">سئین<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">ارجستان<o:p></o:p></font></font></font></span></b><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA"><o:p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">آتشگاه<o:p></o:p></font></font></font></span></b><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">اردی موسی<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA"><o:p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">در آباد<o:p></o:p></font></font></font></span></b><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA"><o:p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">شمس آباد<o:p></o:p></font></font></font></span></b><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">سامانلو<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">تازه کند<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA">سبلان و کلور می باشد</span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal;'>.</span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 20pt; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;' lang="FA"><o:p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">از این میان روستاهایی مانند:<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA"><o:p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>ویند کلخوران<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA">کلخوران ویند</span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="FA"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">ورنیاب<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">گنزق<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">بیله دره<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">اردی موسی<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">ورگسران<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">آلوارس<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 20pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300">آتشگاه<o:p></o:p></font></font></font></span></b></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoNormal"><span style='font-family: "Times New Roman","serif"; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: AR-SA;' lang="AR-SA"><o:p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</font></o:p></span></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;" dir="RTL" class="MsoQuote"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#663300"><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; font-style: normal; mso-bidi-language: AR-SA; mso-ansi-font-style: italic;' lang="AR-SA"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>دارای پتانسیل گردشگری می باشد</span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; font-style: normal;'>.</span></b><span dir="LTR"></span><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt;' dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span style="mso-spacerun: yes;"><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </em></span></span></b><b><span style='font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 16pt; mso-bidi-language: AR-SA;' dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></font></font></p><font color="#663300" size="3" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font> text/html 2013-09-30T07:38:36+01:00 sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com میثم بهراد خزان http://sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com/post/195 <font style="font-weight: bold; color: rgb(153, 51, 0);" size="3">از چهره طبیعت افسونکار <br><br>بر بسته ام دو چشم پر از غم را <br><br>تا ننگرد نگاه تب آلودم <br><br>این جلوه های حسرت و ماتم را <br><br>پاییز ای مسافر خاک آلوده <br><br>در دامنت چه چیز نهان داری <br><br>جز برگهای مرده و خشکیده <br><br>دیگر چه ثروتی به جهان داری <br><br>جز غم چه می دهد به دل شاعر <br><br>سنگین غروب تیره و خاموشت؟<br><br>جز سردی و ملال چه میبخشد <br><br>بر جان دردمند من آغوشت؟<br><br>در دامن سکوت غم افزایت<br><br>اندوه خفته می دهد آزارم <br><br>آن آرزوی گمشده می رقصد <br><br>در پرده های مبهم پندارم <br><br>پاییز ای سرود خیال انگیز <br><br>پاییز ای ترانه محنت بار <br><br>پاییز ای تبسم افسرده <br><br>بر چهره طبیعت افسونکار </font> text/html 2013-07-24T21:28:34+01:00 sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com میثم بهراد جاذبه های گردشگری سرعین: http://sarein-beheshtenazdik.mihanblog.com/post/194 <font size="3"><font color="#330000"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> </font></font></font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font><font color="#330000" size="3">&nbsp;</font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">در اینجا به صورت عنوان وار به جاذبه های گردشگری سرعین اشاره می گردد:</font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"></font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">-مجتمع آبدرمانی سبلان</font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">-مجتمع آبدرمانی ایرانیان سرعین</font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">-مجتمع آبدرمانی بئش باجیلار</font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">-مجتمع آبدرمانی قهوه خانه همت و گوز سویی</font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">-آبگرم معدنی گاومیشگلی</font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">-آبگرم معدنی ساری سو</font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">-آبگرم معدنی قره سو</font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">-آبگرم ژنرال</font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">-آبگرم معدنی پهنلو</font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">-آبگرم معدنی یئل سویی</font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">-عشای ایل شاهسون</font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">-چشمه بئش بلاغی</font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#330000">-تپه باستانی آناهیتا :که طی شماره <span lang="EN">1976</span><span lang="FA">به ثبت آثار ملی رسیده است.</span></font></font></font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">-گورستان تاریخی شهر سرعین</font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">-مقبره امازاده سید ابوالقاسم(قره داش)</font></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"></p><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p align="JUSTIFY" dir="RTL"><font color="#330000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">-کوه سبلان</font></p><font color="#330000" size="3"> </font>